بدون شرح ....

ناراحت نشو دوست عزیز

این وصف الحال خیلی از آدمهاست

خداییش دیدم که میگم مثل بعضی ها....

/ 1 نظر / 27 بازدید
ماه ولاء

☜هـر چـقــدرم روز ســخـتــی در پــیــش داشـتـــه بـاشــی ✓ یــادت نـره کـه ☜"خــــــــــدا"☞ مـوقـعــی کـه تـک تـک قـدم هــاتـــو ✓ بـــرمـیـــداری ⇤ "بـاهـــاتـه" [گل]