قضاوت

پیش از آنکه درباره ی زندگی، گذشته و شخصیت کسی قضاوت کنی…
خودت را جای او بگذار…
از مسیری که او گذشته عبور کن…
با غصه ها
تردیدها
ترسها
دردها
و خنده هایش زندگی کن…
یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد، هرگاه به جای او زندگی کردی، آنگاه می توانی درباره ی او و تصمیماتش قضاوت کنی

/ 2 نظر / 34 بازدید
یادداشتهای عالی

سلام خوبی؟ چرا بهم سر نمیزنی؟ در جستوجوی گناهی هستم که مجازاتش تبعید به قلب تو باشد وآن وطن صمیمی [لبخند]

ماه ولاء

خدایا مارو ببخش که در کار خیر یا “جار” زدیم... یا “جا” زدیم...[گل]