قالب وبلاگ

مطهرونی ها بشتابید
بودن دردنیای واقعی فردا؛ یعنی تسلط برجهان مجازی امروز به شرط آنکه واقعی بمانیم 
لینک دوستان
بددهنی و هرزه گویی

 

بددهنی و هرزه گویی، و بیان کلمات رکیک، یکی از خصایص زشت افراد فاسد، عاجز، ناتوان و بی منطق است

افراد سفیه بی خرد، در برخورد با مردم چون از منطق و کلام درستی برخوردار نیستند و از دادن جواب صحیح عاجز هستند، بی پروا دهان را باز می کنند و زبان خویش را حرکت می دهند و با الفاظ رکیک، فحاشی می کنندافراد جاهل و نادانی که با کوچکترین بهانه خشمگین شده، به دور از شرم و حیا، فحش و دشنام می دهندو آبروی دیگران را مورد هجوم قرار داده و از بین می برند.

 اعضای یک خانواده، و افراد یک محله، و مردم یک جامعه از گزند زبان فحاشان در آسایش و آرامش نیستند

زیرا به سبب کوچکترین برخوردی، مورد هجوم دشنامهای ایشان قرار می گیرند و اذیت و آزار می شوندو به وسیلة الفاظ رکیک، حرمت و احترامشان در هم شکسته شده، به حریم شخصیت ایشان تجاوز می شود و آبرویشان از بین می رودو این یک نوع تجاوز و ستمگری به شخصیت و حقوق افرادی است که باید عزّت، آبرو و امنیت ایشان حفظ گردد.

کسانی که پردة شرم و حیا می درند و بی پروا فحّاشی می کنند و آبروی انسانها را مورد تجاوز قرار می دهند باید بدانند با داشتن چنین اخلاق و صفت پلیدی، باطن و سیرتشان شیطانی است

در ادامه مباحثی در مورد فحش دادن و بدگویی آمده است که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

فحش در لغت و اصطلاح

از لحاظ لغوی فحش به معنی شرارت، قباحت، زشتی، کراهت، کار بد، پلیدی، کار زشت، دشنام و ناسزا آمده است.1

و از لحاظ اصطلاحی یعنی به زبان آوردن کلمات زشت و رکیک که موجب تحقیر و آزار و اذیت یا از بین رفتن آبروی انسانی بشود.2

فحش در آیات قرآن

در این قسمت به بعضی از آیات قرآن که در مورد فحش سخن گفته است، اشاره می کنیم و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

ـ « وَ اجتَنِبوا قَولَ الزّورِ ».1و از گفتار باطل اجتناب ورزید ».

با توجّه به تفسیر این آیه هر سخن باطل و بیهوده مصداق قول زور است که در اصل به معنی سخن دروغ و باطل و خارج از حد اعتدال می باشدمفهوم این آیه بدین صورت است که به انسان امر می کند که از هرگونه گفتار باطل و بیهوده و به هر نوع و کیفیت که هست باید دوری کرددر بعضی از تفاسیر قول زور تفسیر به خوانندگی حرام غنا )و شهادت به باطل شده است که باز هم با مفهوم آیه مغایرتی ندارد چون خوانندگی حرام هم خود مصداق سخن بیهوده است و شهادت به باطل نیز اینچنین است و در بیشتر اوقات باعث ریختن آبروی افراد می شود.2

در حدیثی از پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله داریم که آن حضرت می فرمایند که: « شهادت به باطل همطراز شرک به خدا است ».3 پس با توجّه به مفهوم این آیه باید از هرگونه سخن باطل مخصوصاً سخنی که موجب شرک به خدا و هتک عرض مؤمن می شود، پرهیز نمود.

ـ « وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسناً ».4و با مردم نیکو سخن بگوئید ».

این آیه حاوی دستور اخلاقی است که یکی از مهمترین دستوراتی که در این آیه به انسانها داده شده است سخن گفتن با دیگران با زبان نیک و سخنان نیک استدر این آیه خداوند صریحاً به مسلمانان دستور داده است که با مردم با سخنان نیکو سخن گویندو متقابلاً از مفهوم آیه چنین برمی آید که از سخنان زشت و بیهوده و از اینکه با مردم با تند خویی و سخنان رکیک صحبت کنند پرهیز نمایندو این خود اهمیت دادن قرآن به حفظ آبروی دیگران را می رساند و اینکه انسانها حتی در سخن گفتن نیز مواظب باشند سخنی بگویند که متعرّض آبروی دیگران نشوند.

در این آیه امر به حسن معاشرت با مردم نیز شده است و اینکه انسان باید با همة مردم اعم از اینکه مؤمن یا کافر باشند با خوشرویی و اخلاقی نیک و زبان و سخنانی نیکو سخن گویند و معاشرت نمایند.1

ـ « یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِّبُ ».2سخنان پاکیزه به سوی او خداوند بالا می رود ».

کلمة طیّب سخنی است که با نفس شنونده و گوینده سازگار باشد به طوری که از شنیدن آن انبساط و لذّتی در او پیدا شود و نیز کمالاتی را که نداشت دارا گرددو این همه وقتی است که کلام معنای حقّی را افاده کند معنایی که متضمن سعادت و رستگاری نفس باشدو صعود کردن کلمة طیّب به سوی خدای تعالی عبارت است از تقرّب آن به سوی خدا.3 پس قطعاً کلمه ای که بیهوده باشد و از سر هوای نفس یا خشم و ... باشد و بدتر از همه موجب هتک آبروی انسانی شود نه خود آن به سوی خدا تقرّب پیدا می کند و نه گویندة آن، بلکه برای این گوینده عذاب عظیمی است همانطور که در آیات قرآن به آن اشاره شده است.

بعضی مفسران در مورد کلمة طیّب اینچنین گفته اند که خودش به سوی خدا اوج می گیردو حقیقت ایمان چیزی جز این نیست و فرد باایمان و باتقوا و خدا ترس هیچ وقت سخنی به زبان نمی آورد که متعرّض آبروی دیگران شودو همیشه سخنان پاک و طیّب سر زبانش است.

ـ « وَ لاتَنابَزُوا بِالاَلقابِ ».4و همدیگر را به لقب های زشت مخوانید ».

بسیاری از افراد بی بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتی بگذارند و از این طریق آنها را تحقیر کنند، شخصیتشان را بکوبند، آبرویشان را مورد تعرّض قرار دهند و یا احیاناً از آنها انتقام بگیرند و یا اگر کسی در سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملاً پاک شده باز هم لقبی که بازگو کنندة وضع سابق باشد بر او بگذارنداسلام صریحاً انسانها را از این عمل زشت که خود مصداق سخن زشت و بیهوده است نهی می کند و هر اسم و لقبی را که کوچکترین مفهوم نامطلوبی دارد و باعث ریختن آبروی مسلمانی و لکّه دار شدن شخصیت او و مایة تحقیر او شود ممنوع شمرده است.1

ـ « وَ قُل لِّعِبادی یَقُولُوا الَّتی هِِیَ اَحسَنُ ».2و به بندگان من بگو سخنی را که بهتر است بگویند ».

در این آیه خداوند می فرماید که به بندگان من بگو سخنی را بگویند که بهترین باشدبهترین از نظر محتوی، بهترین از نظر طرز بیان و بهترین از جهت توأم بودن با فضایل اخلاقی و روشهای انسانیو هرگز حرف زشت نگویندچرا که اگر قول احسن را ترک گویند و به خشونت در کلام و مخاصمه برخیزند و سخنان بیهوده و زشت بر زبان بیاورند شیطان در میان آنها فساد و فتنه می کندو چه فساد و فتنه ای بالاتر از این که آبروی انسانهای مؤمن بی جهت ریخته شود و حیثیت آنها لکّه دار گردد.

در این آیه می فرماید مواظب وسوسه های شیطان باشندو از این که سخنی را به زبان بیاورند که موجب هتک عرض مؤمنی شود، خودداری کنند.

فحش در احادیث و روایات

در این قسمت به تعدادی از احادیث که از معصومینعلیهم السلام در مذمت فحش رسیده است، می پردازیم و بعضی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

ـ الامام الصادق(‌ علیه السلام ): « اِحفَظ لِسانَک عَن خَبیثِ الکلامِ ».1

امام صادقعلیه السلام ): « زبان خود را از بیان کلمات زشت و رکیک محافظت کن ».

ـ الامام علیعلیه السلام ): « الفُحشُ وَ التَّفَحُّشُ لَیسا مِن الإسلامِ ».2

امام علیعلیه السلام ): « دشنام دادن و بد دهنی یا دشنام شنیدن از اسلام بدورند ».

ـ الامام باقرعلیه السلام ): «‌ اِنَّ اللهَ یَبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحُّشَ ».3

امام باقر(‌ علیه السلام ): « خداوند شخص ناسزاگوی بد دهن یا دشنام شنو را دشمن دارد ».

ـ رسول اللهصلی الله علیه و آله ): « ایّاکُم وَ الفُحشَ ؛ فَاِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لایُحِبُّ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ ».4

پیامبر خداصلی الله علیه و آله ): « از دشنامگویی بپرهیزید، زیرا خدای عزوجلّ ناسزاگوی بد دهن را دوست ندارد ».

ـ رسول اللهصلی الله علیه و آله ):‌ « الجَنَّهُ حَرامٌ عَلی کُلِّ فاحِشٍ ان یَدخُلَها ».5

پیامبر خداصلی الله علیه و آله ):‌ « حرام است برشخص ناسزا گو که وارد بهشت شود »‌.

ـ رسول الله(‌صلی الله علیه و آله ):‌ «‌ ما کَانَ الفُحشُ فی شیءٍ قَطُّ اِلّا شانَهُ، وَ لا کانَ الحَیاءُ فی شیءٍ قَطُّ الّا زانَهُ ».6

پیامبر خداصلی الله علیه و آله ): « زشت گویی و زشت کرداری هرگز در چیزی نبود مگر اینکه آن را عیبناک گردانید و شرم و حیا هرگز در چیزی نبود مگر اینکه آن را آراست ».

ـ الامام علیعلیه السلام ):‌ « اَسفَهُ السُّفَهاءِ المُتَبجِّحُ بِفُحشِ الکَلامِ ».1

امام علیعلیه السلام ): « نابخردترین نابخردان، کسی است که به دشنامگویی افتخار کند ».

ـ الامام علیعلیه السلام ): « مَن افحَشَ شفا حُسّادَهُ ».2

امام علیعلیه السلام ): « کسی که دشنام دهد دل حسودانش را خنک گرداند ».

ـ الامام صادقعلیه السلام ): « مَن خافَ النّاسُ لِسانَهُ فهُوَ فی النّارِ ».3

امام صادقعلیه السلام ): « هرکس که مردم از زبانش بترسند او در آتش است ».

ـ الامام الصادقعلیه السلام ): « مِن عَلاماتِ شِرکِ الشَّیطانِ الذی لایَشُکَّ فیهِ ان یکونَ فحّاشاً لایُبالی ما قالَ و لا ما قیلَ فیهِ ».4

امام صادقعلیه السلام ): « یکی از نشانه های شریک شیطان که تردیدی در آن نیست،‌ این است که شخص دشنامگوی باشد و باکی نداشته باشد که چه گوید و چه شنود».

ـ رسول اللهصلی الله علیه و آله ): « اِنَّ مِن شَرِّ عِبادِ اللهِ مَن تُکرَهُ مجالستَهُ لِفُحشِهِ ».5

پیامبر خداصلی اله علیه و آله ): « یکی از بدترین بندگان خدا کسی است که به سبب بدزبانی و دشنامگوییش، همنشینی با او ناخوشایند باشد ».

ـ رسول اللهصلی الله علیه و آله ): « اِنَّ مِن شَرِّ الناسِ مَن تَرَکَهُ الناسُ اتِّقاءَ فُحشِهِ ».6

پیامبر خداصلی الله علیه و آله ): « از بدترین مردمان کسی است که مردم، از ترس ناسزاگویی او، وی را ترک کنند ».

ـ الامام الصادقعلیه السلام ): « البَذاءُ مِن الجَفاءُ وَ الجَفاءُ فی النّارِ ».1

امام صادقعلیه السلام ): « بدزبانی از بی ادبی است و بی ادبی در آتش می باشد ».‌

ـ الامام علیعلیه السلام ): « مِنَ الفُحشِ کَثرَهُ الخُرقِ ».2

امام علیعلیه السلام ): « خشونت و بدخویی زیاد، از جملة زشتیها است ».

ـ الامام باقرعلیه السلام ): « سِلاحُ اللِّئامِ قَبیحُ الکَلامِ ».3

امام باقرعلیه السلام ): « حربة فرومایگان زشتگویی است ».

ـ الامام زین العابدینعلیه السلام): « مَن رَمی النّاسَ بما فیهم رَمَوهُ بما لَیسَ فیهِ ».4

امام زین العابدینعلیه السلام ): « هر که از عیبهایی که مردم دارند سخن بگوید، مردم عیبهایی را که ندارند به او نسبت دهند ».

ـ رسول اللهصلی الله علیه و آله ):‌ « اِذا نَسَبَکَ رَجُلٌ بما یَعلَمُ مِنکَ فلاتَنسِبهُ بما تَعلَمُ مِنه، فَیکونَ أجرُ ذلک لک وَ وَبالُهُ عَلَیهِ ».5

پیامبر خداصلی الله علیه و آله ): « هرگاه کسی از تو چیزی می داند و آن را به تو نسبت داد، تو آنچه را از او می دانی به وی نسبت مده و اظهار مکن تا ثواب این کار از آنِ تو باشد و گناهش از آنِ او ».

فحش و ناسزا شکننده روزه

روزی رسول اکرمصلی الله علیه و آله شنید یکی از زنانش در حالی که روزه دار است به کنیزش فحش و ناسزا می دهدحضرت فوری مقداری غذا فراهم کرد و آورد نزد آن زن، و به او فرموداز این غذا بخورآن زن گفتیا رسول اللهمن روزه دار هستم.

حضرت فرمودچگونه روزه دار هستی در حالی که به کنیزت ناسزا می گویی؟!

پس بدان و آگاه باش که روزه گرفتن فقط امساک و پرهیز کردن از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست!1

در مجادله و دعوا به هم فحش ندهید

اسلام با توصیه های مکرر و مؤکد از پیروانش خواسته است تا سخن نابجا بر زبان جاری نکنند و از هر کلمه و کلامی که شخصیت دیگران را می شکند شدیداً پرهیز نمایند که این خود نوعی ستمگری است.

روزی حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام دو مرد را مشاهده کرد که بر سر موضوعی اختلاف پیدا کرده اند و هر کدام برای اثبات حقانیت خویش و محکوم کردن طرف دیگر از سلاح فحش استفاده می کنند و به یکدیگر دشنام می دهندامامعلیه السلام که چنین وضعی را مشاهده نمود، برای آگاهی و تنبّه آن دو نفر و همة کسانی که از نعمت زبان در طریق ناپسند بهره برداری می کنند و با تیغ تیز سخن، پردة حیا را می درند و شخصیت و آبروی دیگران را ذبح می نمایند، فرمود: « اَلبادی اَظلَمُ، وَ وِزرَهُ وَ وِزرُ صاحِبِهِ عَلَیهِ ما لَم یَعتَدِ المَظلومُ ».2 « آن کس که در دعوا و مجادله و اختلاف با یکدیگر آغاز به دشنام دادن کرده ستمکارتر است و گناه خود و رفیقش بر عهدة او است، البته این تا زمانی است که ستمدیده و مظلوم از حدّ خود تجاوز نکند و فحش و دشنام ندهد ».

[ سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ sifalaw ]

[ نظرات () ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

چرا دلم نکند تب؟ زمان زمان عجیبی ست! نفس نمانده به کامم، هوا هوای غریبی ست! چه رسم عاشقی است این انتظار مجازی! تعارفات زبانی ، حسابهای ریاضی! چرا دلم نزند لک؟ عشقها که دروغین ، دشنه اند و تفنگند! آدمان نه آدم ، دوستان نه تب دار! مشق های نه مشتاق ، قلب ها همه بیمار چرا دلم نکند تب؟ بیا دلم تنگ است... بیا دلم تنگ است...
RSS Feed

قالب وبلاگ

گالری عکس
دریافت همین آهنگ
free counters
مطهرون
كد لوگوي ما
وب سايت ختم قرآن مجيد
وب سايت ختم صلوات بانك اهداكنندگان غير خويشاوند Display Pagerank
sifalaw:مدیر